Liptovská Teplička

Prešovský/Poprad

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

597/ 48.925 20.142 JOSM

Adresné body bez súradníc (9)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pod úbočou (3.27)
Teplická (3.17)
Štefana Nahalku (2.96)
Uhlárová (2.93)
Kobyliarky (2.74)
Štefana Garaja (2.62)
Ráztocká (2.60)
Záhrady (2.47)
Potočná (2.15)
Bory (2.07)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Ráztocka => Ráztocká
Ul. Štefana Garaja => Štefana Garaja
Ul. Štefana Nahalku => Štefana Nahalku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n1329121075 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Okružná
Ráztocka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69712011
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711716
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711980
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) n10744689617
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) n10744689616
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711474
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711477
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711630
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711697
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711475
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711814
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711363
Ráztocka (osm), Ráztocká (minv) w69711853

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora