Lučenec

Banskobystrický/Lučenec

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (912)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Erenburgova (22.67)
Zvolenská cesta (13.41)
Haličská cesta (10.63)
Ľ. Podjavorinskej (6.85)
Maloveská (6.69)
Poľná (6.36)
Mikušovská (5.60)
Lúčna (5.52)
Bratrícka (5.15)
Fabianka (4.90)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bazová ulica => Bazová
Fabianka - Sad => Fabianka - sad
Koháryho Dolina => Koháryho dolina
Nezábudková ulica => Nezábudková
Tenisové Ihrisko => Tenisové ihrisko
Ulica A. Bernoláka => A. Bernoláka
Ulica A. E. Timku => A. E. Timku
Ulica A. Jiráska => A. Jiráska
Ulica A. Kmeťa => A. Kmeťa
Ulica A. Petőfiho => A. Petőfiho
Ulica A. S. Jegorova => A. S. Jegorova
Ulica A. S. Puškina => A. S. Puškina
Ulica Adyho => Adyho
Ulica Alexandra Wágnera => Alexandra Wágnera
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu => Arm. gen. L. Svobodu
Ulica B. Nemcovej => B. Nemcovej
Ulica B. S. Timravy => B. S. Timravy
Ulica Begova => Begova
Ulica D. Maróthyho => D. Maróthyho
Ulica Daxnerova => Daxnerova
Ulica Dekr. Matejovie => Dekr. Matejovie
Ulica Dr. Herza => Dr. Herza
Ulica Dr. Vodu => Dr. Vodu
Ulica Dr. Ľudovíta Bazovského => Dr. Ľudovíta Bazovského
Ulica Dukelských hrdinov => Dukelských hrdinov
Ulica E. M. Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
Ulica Erenburgova => Erenburgova
Ulica F. M. Dostojevského => F. M. Dostojevského
Ulica F. Palackého => F. Palackého
Ulica F.Lehára => F. Lehára
Ulica Františka Gyurkovitsa => Františka Gyurkovitsa
Ulica Gagarinova => Gagarinova
Ulica Hany Ponickej => Hany Ponickej
Ulica Hviezdoslavova => Hviezdoslavova
Ulica I. Krasku => I. Krasku
Ulica I. P. Pavlova => I. P. Pavlova
Ulica J. A. Komenského => J. A. Komenského
Ulica J. Bottu => J. Bottu
Ulica J. Chalupku => J. Chalupku
Ulica J. Francisciho => J. Francisciho
Ulica J. G. Tajovského => J. G. Tajovského
Ulica J. Husa => J. Husa
Ulica J. Jesenského => J. Jesenského
Ulica J. Jiskru => J. Jiskru
Ulica J. Kollára => J. Kollára
Ulica J. Kármana => J. Kármana
Ulica J. M. Hurbana => J. M. Hurbana
Ulica J. Martinčeka => J. Martinčeka
Ulica J. Smreka => J. Smreka
Ulica J. Vargu => J. Vargu
Ulica J. Wolkra => J. Wolkra
Ulica Janka Alexyho => Janka Alexyho
Ulica Janka Kráľa => Janka Kráľa
Ulica Juraja Fándlyho => Juraja Fándlyho
Ulica Jána Perlicziho => Jána Perlicziho
Ulica Jána Petiana-Petényiho => Jána Petiana-Petényiho
Ulica Jánošíkova => Jánošíkova
Ulica Jókaiho => Jókaiho
Ulica Júliusa Szabóa => Júliusa Szabóa
Ulica K. Kuzmányho => K. Kuzmányho
Ulica Karola Borhyho => Karola Borhyho
Ulica Karola Supa => Karola Supa
Ulica Kolomana Banšella => Kolomana Banšella
Ulica Kukorelliho => Kukorelliho
Ulica L. Mocsáryho => L. Mocsáryho
Ulica L. N. Tolstého => L. N. Tolstého
Ulica Ladislava Novomeského => Ladislava Novomeského
Ulica M. Benku => M. Benku
Ulica M. J. Lermontova => M. J. Lermontova
Ulica M. Kukučína => M. Kukučína
Ulica M. Nešpora => M. Nešpora
Ulica M. Šolochova => M. Šolochova
Ulica Martina Rázusa => Martina Rázusa
Ulica Mateja Bela => Mateja Bela
Ulica Maxima Gorkého => Maxima Gorkého
Ulica Na jazerách => Na jazerách
Ulica Olbrachtova => Olbrachtova
Ulica P. J. Šafárika => P. J. Šafárika
Ulica P. Rádayho => P. Rádayho
Ulica P. Tótha => P. Tótha
Ulica Pavla Dobšinského => Pavla Dobšinského
Ulica Samuela Mikovíniho => Samuela Mikovíniho
Ulica Slovenskej republiky rád => Slovenskej republiky rád
Ulica Sládkovičova => Sládkovičova
Ulica Svätoplukova => Svätoplukova
Ulica T. G. Masaryka => T. G. Masaryka
Ulica Terézie Vansovej => Terézie Vansovej
Ulica V. V. Majakovského => V. V. Majakovského
Ulica Vajanského => Vajanského
Ulica Z. Nejedlého => Z. Nejedlého
Ulica Zory Jesenskej => Zory Jesenskej
Ulica barákova => Barákova
Ulica bratrícka => Bratrícka
Ulica budovateľov => Budovateľov
Ulica cintorínska => Cintorínska
Ulica garbiarska => Garbiarska
Ulica hlavná => Hlavná
Ulica jarná => Jarná
Ulica jasná => Jasná
Ulica kláštorná => Kláštorná
Ulica krátka => Krátka
Ulica kvetná => Kvetná
Ulica letná => Letná
Ulica lúčna => Lúčna
Ulica maloveská => Maloveská
Ulica malá => Malá
Ulica maršála Malinovského => Maršála Malinovského
Ulica mesačná => Mesačná
Ulica mieru => Mieru
Ulica mikušovská => Mikušovská
Ulica mlynská => Mlynská
Ulica mládežnícka => Mládežnícka
Ulica novohradská => Novohradská
Ulica nová => Nová
Ulica nábrežná => Nábrežná
Ulica okružná => Okružná
Ulica osada => Osada
Ulica osloboditeľov => Osloboditeľov
Ulica parašutistov => Parašutistov
Ulica parková => Parková
Ulica partizánska => Partizánska
Ulica pekárenská => Pekárenská
Ulica pod kaštieľom => Pod kaštieľom
Ulica potočná => Potočná
Ulica poľná => Poľná
Ulica revolučná => Revolučná
Ulica robotnícka => Robotnícka
Ulica rybničná => Rybničná
Ulica sadová => Sadová
Ulica slepá => Slepá
Ulica slnečná => Slnečná
Ulica sokolská => Sokolská
Ulica tehelná => Tehelná
Ulica tichá => Tichá
Ulica tkáčska => Tkáčska
Ulica továrenská => Továrenská
Ulica záhradná => Záhradná
Ulica zámocká => Zámocká
Ulica úzka => Úzka
Ulica Čajkovského => Čajkovského
Ulica Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ulica Ľudovíta Štúra => Ľudovíta Štúra
Ulica Št. Moyzesa => Št. Moyzesa
Ulica špitálska => Špitálska
Ulica športová => Športová
Ulica študentská => Študentská
Ulica železničná => Železničná
Vinohradná ulica => Vinohradná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58719014 w1110184698 n7512507161 n9755759567 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w55058083 w55058270 w55058272 w55059239 w491626126 w578231880 n7790688739 n9895802956 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Koháryho dolina
Lučenské kúpele
Ružová osada
Tenisové ihrisko

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gemerská
Gorkého
Járkova
Lajosa Mócsáryho
Mestský park
Nádvorie Zlatý Fénix
Nógradyho
Riečna
Rubanisko III/L7
Skladištná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Adyho (osm), J. A. Komenského (minv) n7790688391
Adyho (osm), J. M. Hurbana (minv) n7790689674
Adyho (osm), J. Vargu (minv) n7790688032
Adyho (osm), J. A. Komenského (minv) n7790688625
Adyho (osm), J. M. Hurbana (minv) n7790691081
Adyho (osm), J. Vargu (minv) n7790689444
Dr. Ľudovíta Bazovského (osm), A. Petőfiho (minv) n7790688289
Dr. Ľudovíta Bazovského (osm), A. Petőfiho (minv) n7790690516
Gemerská cesta (osm), Hlavná (minv) n7790691018
Gemerská cesta (osm), Hlavná (minv) n7790689609
Gemerská cesta (osm), Hlavná (minv) n7790688200
Gemerská cesta (osm), Hlavná (minv) n7790687969
Gemerská cesta (osm), Hlavná (minv) n7790688793
Hlavná (osm), Sadová (minv) n7790691118
Hlavná (osm), Gemerská cesta (minv) n7790690951
Hlavná (osm), Begova (minv) n7790689276
Hlavná (osm), Gemerská cesta (minv) n7790691182
Hlavná (osm), Gemerská cesta (minv) n7790689545
Hlavná (osm), Gemerská cesta (minv) n7790690362
J. A. Komenského (osm), Adyho (minv) n7790691212
J. A. Komenského (osm), Adyho (minv) n7790688393
J. Husa (osm), Na jazerách (minv) n7790688779
J. Kármana (osm), Jána Petiana-Petényiho (minv) n7790687950
J. M. Hurbana (osm), Adyho (minv) n7790689647
J. M. Hurbana (osm), Adyho (minv) n7790690465
J. Vargu (osm), Adyho (minv) n7790690164
J. Vargu (osm), Adyho (minv) n7790690751
J. Vargu (osm), Námestie Tuhárske (minv) n7790687934
J. Wolkra (osm), Kláštorná (minv) n7790690776
Janka Kráľa (osm), Slnečná (minv) n7790688159
Jána Perlicziho (osm), Slnečná (minv) n7790687797
Jána Petiana-Petényiho (osm), J. Kármana (minv) w55780370
Kláštorná (osm), J. Wolkra (minv) n7790690274
Maloveská (osm), Sadová (minv) n7790689847
Na jazerách (osm), J. Husa (minv) w1136137403
Námestie Kubínyiho (osm), Potočná (minv) n7790689972
Námestie Tuhárske (osm), J. Vargu (minv) n7790689000
Potočná (osm), Námestie Kubínyiho (minv) w55780334
Sadová (osm), Maloveská (minv) n7790688966
Samuela Mikovíniho (osm), Hviezdoslavova (minv) n7790689589
Tichá (osm), Továrenská (minv) n7790687735
Továrenská (osm), Tichá (minv) n7790690764
Záhradná (osm), Železničná (minv) w55780487
Záhradná (osm), Železničná (minv) w55780395
Železničná (osm), Záhradná (minv) n7790690374
Železničná (osm), Záhradná (minv) n7790690604

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora