Vígľaš

Banskobystrický/Detva

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

298/ 48.487 19.245 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Zvolenská (5.91)
Zámocká (4.84)
Železničná (4.84)
Malinovského (4.79)
Riečna (2.92)
Kaplnská (2.71)
Poľná (2.11)
Slov. národného povstania (2.05)
Pod baštou (1.86)
Podhorská (1.70)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Káplnská => Kaplnská
Pod Baštou => Pod baštou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w68273904 w243267369 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w424490995 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod baštou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Holcov Majer
Holcov majer
Káplnská
Pod Baštou
Podhradská
Podháj
Slov. nár. povstania

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68273937
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68274125
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68274300
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68274383
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68273912
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68274425
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68274461
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68273702
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68274242
Káplnská (osm), Kaplnská (minv) w68274067
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273761
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273744
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274066
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w1164542586
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w80041380
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274182
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273640
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273704
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274472
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274606
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273927
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274369
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273870
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w424491000
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274356
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274588
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273646
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274123
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274016
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68273684
Pod Baštou (osm), Pod baštou (minv) w68274258

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora