Rabča

Žilinský/Námestovo

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Grúňanská 1369/169 49.489 19.407 JOSM
Zelená 1318/2 49.483 19.526 JOSM

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Grúňanská (65.29)
Kostolná (17.46)
Rabčická (8.29)
Zelená (5.78)
Konečná (5.48)
Hlavná (4.88)
Pod Magurou (4.54)
Borová (4.36)
Pod Grapou (3.47)
Radová (3.13)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nad Riekou => Nad riekou
Pod Krížom => Pod krížom
Pod Lipou => Pod lipou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n971014419 n971014759 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad riekou
Pod krížom
Pod lipou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad Riekou
Pod Krížom
Pod Lipou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151739499
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123220498
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123204392
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151742343
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w461679649
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151740123
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151742370
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123214635
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151742293
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w461679647
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151741867
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151741116
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151739842
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151741103
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151741993
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151742310
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123208488
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123214633
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123214634
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123214632
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w1123217202
Nad Riekou (osm), Nad riekou (minv) w151742257
Pod Krížom (osm), Pod krížom (minv) w151742379
Pod Krížom (osm), Pod krížom (minv) w151742014
Pod Krížom (osm), Pod krížom (minv) w151740016
Pod Krížom (osm), Pod krížom (minv) w151741137
Pod Krížom (osm), Pod krížom (minv) w151742382
Pod Lipou (osm), Pod lipou (minv) w151741258

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora