Trebostovo

Žilinský/Martin

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Piesky (11.25)
Na hájiky (4.34)
Hlavná (3.60)
Potočná (2.62)
Za suchou pílou (1.91)
Na vŕšku (1.73)
Na brezinách (1.47)
Pod čerencom (1.46)
Hlboká (1.37)
Suchá (1.28)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73722076 w73722269 w73722298 w73722339 w73722345 w73722350 w73722355 w73722358 w73722359 w73722364 w73722368 w73722376 w73722379 w73722387 w73722391 w73722392 w73722398 w73722402 w73722409 w73722411 w73722416 w73722427 w73722428 w73722430 w73722444 w73722451 w73722461 w73722465 w73722473 w73722478 w73722480 w73722497 w73722504 w73722515 w73722524 w73722537 w73722540 w73722545 w73722556 w73722558 w79963872 w79963885 w79963890 w79963892 w79963901 w79963904 w79963912 w79963914 w79963918 w79963922 w79963925 w646307075 w646307078 w646307085 w646307088 w646307102 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w73722492 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pri kaštieli
Tanková cesta

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora