Turzovka

Žilinský/Čadca

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4 5

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (28)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73733855 w225153200 w225153596 w225153919 w225153968 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Beskydská
Cintorínska
Dlhovanská
Fojtová
Hlinenská cesta
Horná
Hrnčiarska
Javorová
Jašíkova
Krátka
Ku píle
Kysucká cesta
M. R. Štefánika
Mierová
Mlynská
Na Kempe
Nádražná
Obchodná
Okružná
Olešnianská cesta
Pod Brehom
Pod Kempou
Pod Kopanicou
Pod vŕškom
Predmierska cesta
R. Jašíka
Revírna
Severná
Slovanská
Sportovcov
Turkovská cesta
U Uhrov
Urbárska
Záhradná
Školská
Štúrova

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora