Nitrianske Hrnčiarovce

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Za škôlkou 714/2 48.317 18.117 JOSM

Adresné body bez súradníc (9)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jelenecká (23.06)
Malanta (13.25)
Za škôlkou (11.16)
Čerešňová (4.55)
Slivková (4.18)
Petöfiho (4.08)
Pod Sokolom (3.85)
Chryzantémová (3.31)
Pod pánskym lesom (2.44)
Lúčna (2.40)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kossúthova => Kossuthova
Lipová ulica => Lipová
Lúčna ulica => Lúčna
Malinová ulica => Malinová
Orgovánová ulica => Orgovánová
Petőfiho => Petöfiho
Rozmarínová ulica => Rozmarínová
Ružová ulica => Ružová
Ulica Nad vinicami => Nad vinicami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58889821 n729721012 w955891666 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58890038 w58890460 w657852667 w993411262 w993411263 w993411264 w993411265 w993411266 w993411267 w993411268 w993411269 w993411270 w993411271 w993411272 w993411273 w993411274 w993411275 w993411276 w993411277 w993411278 w993411279 w993411280 w993411281 w993411282 w993411283 w993411284 w993411285 w993411286 w993411287 w993411288 w993411289 w993411290 w993411291 w993411292 w993411293 w993411294 w993411295 w993411296 w993411297 w993411298 w993411299 w993411300 w993411301 w993411302 w993411303 w993411304 w993411305 w1003431921 w1133251314 w1133266373 w1133266374 w1133266375 w1133266376 w1133266377 w1133266378 w1133266379 w1133266380 w1133266381 w1133266382 w1133266383 w1133266384 w1133266385 w1133266386 w1133266387 w1133266388 w1133266389 w1133266390 w1133266391 w1133266392 w1133266393 w1133266394 w1133266395 w1133266396 w1133266397 w1133266398 w1133266399 w1133266400 w1133266401 w1133266402 w1133266403 w1133266404 w1133266405 w1133266406 w1133266407 w1133266408 w1133266409 w1133266410 w1133266411 w1133266412 w1133266413 w1133266414 w1133266415 w1133266416 w1133266417 w1133266418 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lipová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dubová
Havrania
Hornozoborská
Jastrabia
Kossúthova
Obecná
Petőfiho
Poľovnícka
Sokolia
Zlatomoravecká
Šoproňská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58889635
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58889587
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58890541
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58889652
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58890378
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58889889
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58889802
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58889680
Kossúthova (osm), Kossuthova (minv) w58890558
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890105
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889697
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890404
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889842
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890027
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889597
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890222
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889605
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890576
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890176
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889773
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890356
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890240
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889950
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889914
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889878
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890096
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890019
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58890506
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889711
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889560
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889763
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58889917

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora