Nitrianske Hrnčiarovce

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Za škôlkou 714/2 48.317 18.117 JOSM

Adresné body bez súradníc (9)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jelenecká (28.95)
Malanta (13.25)
Za škôlkou (9.70)
Čerešňová (4.55)
Slivková (4.18)
Petöfiho (4.08)
Pod Sokolom (3.85)
Chryzantémová (3.35)
Pod pánskym lesom (2.43)
Kríková (2.33)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kossúthova => Kossuthova
Lúčna ulica => Lúčna
Malinová ulica => Malinová
Orgovánová ulica => Orgovánová
Petőfiho => Petöfiho
Rozmarínová ulica => Rozmarínová
Ružová ulica => Ružová
Ulica Nad vinicami => Nad vinicami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58889584 w58889606 w58889610 w58889619 w58889693 w58889769 w58889778 w58889848 w58889856 w58889924 w58889937 w58890010 w58890057 w58890084 w58890092 w58890137 w58890163 w58890237 w58890245 w58890347 w58890571 w552545927 w657852637 w657852638 w657852639 w657852640 w657852641 w657852642 w657852643 w657852644 w657852646 w657852647 w657852649 w657852650 w657852651 w657852652 w657852654 w657852655 w727145463 w727145464 w727145465 w727145466 w816960177 w816960178 w816960179 w816960180 w816960181 w816960182 w816960183 w816960184 w816960185 w816960186 w816960187 w816960188 w816960189 w816960190 w816960191 w816960192 w816960193 w816960194 w816960195 w816960196 w816960197 w816960198 w816960199 w816960200 w816960201 w816960202 w816960203 w816960204 w816960205 w816960206 w816960207 w816960208 w955891666 w1087704365 n4578238790 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w722785209 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ovocná
Šopronská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dubová
Havrania
Hornozoborská
Jastrabia
Obecná
Pod Pánskym lesom
Zlatomoravecká
Šoproňská

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora