Branč

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Cesta pri železnici (4.42)
Staničná (3.99)
Nitrianska (3.57)
Veľkoveská (3.47)
Ostrovná (3.46)
Mlynská zem (3.03)
Mlynský rad (2.66)
Nová (2.56)
Hlavné námestie (2.39)
Pri rybníku (2.24)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cetínska ulica => Cetínska
Cintorínska ulica => Cintorínska
Cyrilometodská ulica => Cyrilometodská
Družstevná ulica => Družstevná
Kapitulská ulica => Kapitulská
Konopná ulica => Konopná
Krátka ulica => Krátka
Kurucká ulica => Kurucká
Nitrianska ulica => Nitrianska
Nová ulica => Nová
Okružná ulica => Okružná
Ostrovná ulica => Ostrovná
Púpavová ulica => Púpavová
Riečna ulica => Riečna
Staničná ulica => Staničná
Ulica Pod záhradami => Pod záhradami
Ulica pri Hliníku => Pri Hliníku
Ulica pri rybníku => Pri rybníku
Veľkoveská ulica => Veľkoveská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w1146034105 w1146034106 w1146034107 w1146034108 w1146034109 w1146034110 w1146034111 w1146034113 w1146034115 w1146034138 w1146034139 w1146694489 w1146694490 w1146694491 w1146694492 w1146694493 w1146694494 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora