Pohronský Ruskov

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Hlavná 339/117 47.964 18.652 JOSM

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (6.27)
Kolónia (5.68)
Železničná (5.31)
Petöfiho (3.22)
Kostolná (3.21)
Poľná (2.11)
Cukrovarská (1.89)
Hronská (1.88)
Kossuthova (1.78)
Vysoká (1.61)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Cukrovárska => Cukrovarská
Orechový Rad => Orechový rad
Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petőfiho

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409558
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409617
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410329
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1229880292
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409974
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410217
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410259
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410180
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409721
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409962
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409892
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409745
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409695
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409715
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409719
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1220568993
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409610
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410111
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410107
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409837
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409654
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410287
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409998
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409453
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409734
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409549
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410263
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409642
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410076
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410266
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410139
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409744
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410090
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410062
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410068
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409638
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410294
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409918
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409748
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409421
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409568
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160410089
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w160409675

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora