Zlatná na Ostrove

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73803888 w237464560 w707444176 n2384781391 n2448730776 n5829219570 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Aligálló
Bratislavská cesta
Brezový rad
Bökkská cesta
Cesta k Dunaju
Cesta k záhradám
Cesta kráľa IV. Bélu
Cesta na Lél
Cesta na Ontopu
Cesta Örkejská
Dropa
Dunajská cesta
Farská
Horná
Horský rad
Jarková
Jókaiho
Komenského
Kosihská
Krátka
Kráľa Károlya Róberta
Kvetná
Lipová
Malomlynská
Mlynská
Nová
Obecná knižnica Zlatná na Ostrove
Ontopa
Petőfiho
Pod záhradami
Povodňová
Robotnícka
Ružová
Slepá
Tebehátska cesta
Veľký Lél
Višňové záhrady
Za dedinou
Zlatokopa
Čalovecká cesta
Školská
Škôlky
Športové námestie
Železničná

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora