Bátorove Kosihy

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (8)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorínska
Dolnorohamtérska
Dolný rad
Družstevná
Galambošská cesta
Gbelská cesta
Györgya Klapku
Hlavná
Hlavné námestie
Hornorohamtérska
Jazerná
Jazerný rad
Jozefa Kovátsa
Kaštieľsky rad
Kostolná
Lesná
Liehovarská
Lúčky
Malá
Mlynská
Modranská cesta
Móra Jókaiho
Novoosadská
Novoviesska cesta
Novozámocká cesta
Nová
Námestie hrdinov
Obchodná
Pivovarská
Podkopcová
Remeselnícka
Rumunský rad
SALVIDO
Spojná
Sándora Petőfiho
Tabán
Tabánska
Trhová
Ľudovíta Štúra
Športová
Šípková

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora