Trenčianske Teplice

Trenčiansky/Trenčín

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Štvrť SNP (7.86)
Sady Pod Dedovcom (7.62)
Ľ. Podjavorinskej (5.25)
Partizánska (4.19)
Baračka (3.87)
T. G. Masaryka (3.63)
Hurbanova (3.55)
Hviezdoslavova (2.57)
Červené kopanice (2.56)
Kúpeľná (2.52)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

17.novembra => 17. novembra
Teheľňa => Tehelňa
Červené Kopanice => Červené kopanice

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58934524 w58934582 w58934691 w58934935 w307098992 w307098999 w307099063 w307099081 n499530659 w996166247 w1015065768 w1015065772 w1016845091 n5172147898 n9231433514 n9239185310 n9270908310 n9372154489 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58934505 w58934789 w58934868 w58934898 w307098944 w388901899 w390427813 w995920146 n9350890445 n9376040407 n9376040408 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Sady Pod Dedovcom
Tehelňa

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Baračke
Pod klepáčom
Sady pod Dedovcom
Sinaova
Sídlisko SNP
T.G.Masaryka
Teheľňa

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934970
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307099054
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934787
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200922
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200977
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200974
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200931
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200961
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w996166208
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934732
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934712
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934634
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307098953
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200631
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200939
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200924
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200968
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934305
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307099077
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200938
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307099075
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307099080
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934735
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934534
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934378
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307099071
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934503
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w996166205
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200965
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934490
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934604
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w483200954
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934835
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307099079
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w58934669
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w996166206
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307098991
Sady pod Dedovcom (osm), Sady Pod Dedovcom (minv) w307099086
Teheľňa (osm), Tehelňa (minv) w483200635
Teheľňa (osm), Tehelňa (minv) w307346341

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora