Beluša

Trenčiansky/Púchov

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

2720/ 49.004 18.345 JOSM

Adresné body bez súradníc (11)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kpt. Nálepku (39.80)
Slatinská (33.75)
J. Kráľa (11.03)
Belušské Slatiny (6.65)
A. Sládkoviča (5.96)
Žilinská (5.76)
Farská (5.15)
Staničná (4.90)
M. Kukučína (3.95)
Mlynská (3.88)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w148701527 w598501199 n1617870882 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w685308957 n1616006141 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Podmalenica
Továrenská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Beluša - Čerencové
Hlboká
Hloža
Malinová
Podhorská
Príhlavná
Záhumenská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

A. Sládkoviča (osm), J. Kráľa (minv) n2670399137
Kpt. Nálepku (osm), Továrenská (minv) n2624919287
M. R. Štefánika (osm), Dr. Clementisa (minv) n2632822690
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) w58972762
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) n2632823238
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) n2632823249
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) n2632823252
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) n2632823263
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) n2632823274
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) n2632823286
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) n2622644002
Partizánska (osm), J. A. Komenského (minv) w58972143

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora