Ladce

Trenčiansky/Ilava

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

591/ 49.022 18.351 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Janka Kráľa (20.47)
Bottova (15.18)
Kukučínova (9.85)
Tajovského (7.11)
Hviezdoslavova (5.53)
Cementárska (5.50)
Vážska (3.39)
Kopanice (2.90)
Pavla Koyša (2.88)
Pod rotbánom (2.80)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bottova ulica => Bottova
Cementárska ulica => Cementárska
Farská ulica => Farská
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Kalinčiakova ulica => Kalinčiakova
Kukučínova ulica => Kukučínova
Lúčkovská ulica => Lúčkovská
Podhorská ulica => Podhorská
Podjavorinskej ulica => Podjavorinskej
Tajovského ulica => Tajovského
Ulica Janka Kráľa => Janka Kráľa
Ulica Jána Kollára => Jána Kollára
Ulica Pavla Koyša => Pavla Koyša
Ulica Ľudovíta Štúra => Ľudovíta Štúra
Vážska ulica => Vážska
Záhradná ulica => Záhradná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora