Ilava

Trenčiansky/Ilava

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Skala 674/15 48.988 18.183 JOSM

Adresné body bez súradníc (170)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Skala (58.06)
Jesenského (40.07)
Kukučínova (28.90)
Dlhé nivy (16.13)
Moyzesova (15.57)
Trenčianska (15.33)
Záhumenská (13.80)
Mierové námestie (13.45)
Kpt. Nálepku (10.65)
Zámocká (9.27)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dlhé Nivy => Dlhé nivy
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58500450 w169972081 n1811192263 n4375187892 n6772262251 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ďuriháj

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Betlehemská (osm), Hurbanova (minv) w58506863
Betlehemská (osm), Kpt. Nálepku (minv) w58506737
Dlhé nivy (osm), Kpt. Nálepku (minv) w58506722
Dlhé nivy (osm), Hurbanova (minv) w58506542
Hurbanova (osm), Dlhé nivy (minv) w58500682
Hurbanova (osm), J. L. Bellu (minv) w58500081
Hurbanova (osm), Betlehemská (minv) w58500315
Kpt. Nálepku (osm), Betlehemská (minv) w58501257
Mierové námestie (osm), Kpt. Nálepku (minv) w58500353
Moyzesova (osm), Okružná (minv) w58500954
Moyzesova (osm), Mierové námestie (minv) w58501058
Okružná (osm), Moyzesova (minv) w58506469
Okružná (osm), Moyzesova (minv) w58506792
Pivovarská (osm), Sihoť (minv) w58500243
Pluhová (osm), Sládkovičova (minv) w58506426
Sihoť (osm), Kpt. Nálepku (minv) w58501230
Skala (osm), Dlhé nivy (minv) w58500306
Sládkovičova (osm), Pluhová (minv) w58501509

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora