Moravský Svätý Ján

Trnavský/Senica

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (9)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

36/ 48.593 17.01 JOSM
38/ 48.594 17.011 JOSM
40/ 48.594 17.01 JOSM
41/ 48.594 17.01 JOSM
42/ 48.593 17.01 JOSM
43/ 48.593 17.01 JOSM
44/ 48.593 17.01 JOSM
45/ 48.593 17.01 JOSM
46/ 48.593 17.01 JOSM

Adresné body bez súradníc (2)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

4. apríla
Cesta na Hohenau
Habánsky dvor
Hlavná
J. Hollého
Janka Kráľa
Levárska cesta
Mojmírova
Na dráhach
Nová
Námestie SNP
Olše
Pláňavská
Pri studienke
Prievozská
Radlinského
Riadok
Ružová
Slnečná
Staničná
Vrbky
Za poštou
Záhradná
Záleská cesta
Zámocká
Závodská cesta
Švermova

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora