Dunajská Streda

Trnavský/Dunajská Streda

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

169/ 47.969 17.652 JOSM
Mihálya Marczella 7846/62 48.013 17.592 JOSM

Adresné body bez súradníc (46)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mihálya Marczella (30.54)
Komenského (24.45)
Veľkoblahovská cesta (15.41)
Hlavná (11.84)
Kračanská cesta (10.33)
Jilemnického (8.59)
Družstevná (7.28)
Kúpeľná (6.78)
Gyulu Szabóa (5.15)
Letištná (4.84)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Berehovská ulica => Berehovská
Csermelyova ulica => Csermelyova
Czibókova ulica => Czibókova
Fialková ulica => Fialková
Lastovičia ulica => Lastovičia
Levanduľová ulica => Levanduľová
Maloblahovská ulica => Maloblahovská
Malolesná ulica => Malolesná
Na Pažiti => Na pažiti
Narcisová ulica => Narcisová
Neratovické nám. => Neratovické námestie
Nevädzová ulica => Nevädzová
Nová Osada => Nová osada
Nám. SNP => Námestie SNP
Nám. Ármina Vámbéryho => Námestie Ármina Vámbéryho
Nám.priateľstva => Námestie priateľstva
Námestie Jána Kálvina => Námestie Jána Kalvína
Námestie Sv.Štefana => Námestie sv. Štefana
Orgovánová ulica => Orgovánová
Pekná ulica => Pekná
Púpavová ulica => Púpavová
Rekreačný Rad => Rekreačný rad
Rényska ulica => Rényska
Sentianska ulica => Sentianska
Slepá ulica => Slepá
Spojná ulica => Spojná
Stromová ulica => Stromová
Svetlá ulica => Svetlá
Ul.Istvána Gyurcsóa => Istvána Gyurcsóa
Ul.biskupa Kondého => Biskupa Kondého
Ul.gen.Svobodu => Gen. Svobodu
Ulica Adyho => Adyho
Ulica Attilu Józsefa => Attilu Józsefa
Ulica Benedeka Csaplára => Benedeka Csaplára
Ulica Bálinta Balassiho => Bálinta Balassiho
Ulica Ferenca Liszta => Ferenca Liszta
Ulica Ferenca Vermesa => Ferenca Vermesa
Ulica Gyulu Szabóa => Gyulu Szabóa
Ulica Györgya Tölgyessyho => Györgya Tölgyessyho
Ulica Hermana Steinera => Hermana Steinera
Ulica Ignáca Gálffyho => Ignáca Gálffyho
Ulica Imre Madácha => Imre Madácha
Ulica Jánosa Aranya => Jánosa Aranya
Ulica Jánosa Esterházyho => Jánosa Esterházyho
Ulica Józsefa Hartmanna => Józsefa Hartmanna
Ulica Kapuhegyská => Kapuhegyská
Ulica Kálmána Mikszátha => Kálmána Mikszátha
Ulica Károlya Szladitsa => Károlya Szladitsa
Ulica Lajosa Kassáka => Lajosa Kassáka
Ulica Lajosa Kossutha => Lajosa Kossutha
Ulica László Amadea => László Amadea
Ulica László Mécsa => László Mécsa
Ulica Lászlóa Telekiho => Lászlóa Telekiho
Ulica M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Ulica Mihálya Marczella => Mihálya Marczella
Ulica Pála Angyala => Pála Angyala
Ulica Sándora Petőfiho => Sándora Petőfiho
Ulica Zsigmonda Móricza => Zsigmonda Móricza
Ulica bohatierska => Bohatierska
Ulica kráľa Žigmunda => Kráľa Žigmunda
Ulica logistického parku => Logistického parku
Ulica sv. Alžbety => Sv. Alžbety
Ulica svätého Juraja => Svätého Juraja
Ulica svätého Ladislava => Svätého Ladislava
Ulica svätého Pavla => Svätého Pavla
Ulica vojvodcu Árpáda => Vojvodcu Árpáda
Ulica Á. S. Aszáda => Á. S. Aszáda
Ulica Ármina Kornfelda => Ármina Kornfelda
Ľanárska ulica => Ľanárska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w50719382 w61639518 w236472652 w617081804 n2295751089 n6759071701 n6765214571 n8269314534 n9755759580 n9755759581 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w61640614 w61641529 n2956265652 n2961654282 n4577346999 n5426405156 n6489158063 n6489175400 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Józsefa Hartmanna
Júliusa Lőrincza
Lastovičia
Svätého Pavla

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta svätého Petra
Cesta svätého pápeža Jána Pavla II.
Dunajskostredská
Istvána Dobóa
Júliusa Lörincza
Kráľa Mateja
Námestie Sv. Štefana
Povodská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402293
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2959291801
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2959291800
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402306
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402305
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402303
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402301
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402302
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402304
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402299
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402298
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402297
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402296
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402295
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402294
Júliusa Lörincza (osm), Júliusa Lőrincza (minv) n2957402300
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) n2960249316
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) n2960249454
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) n2960249248
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) n2959291702
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) n2960249678
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) n2960249273
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) n2960249526
Námestie Ármina Vámbéryho (osm), Korzo Bélu Bartóka (minv) n2715939305

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora