Láb

Bratislavský/Malacky

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1602/ 48.376 16.914 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Rádek (4.15)
Ignáca Juračku (3.90)
Topoľová (3.28)
Drahy (2.82)
Karola Salixa (2.57)
Stránky (2.41)
Pri štadióne (2.34)
Vŕšok (2.30)
Vrbovec (2.30)
Cintorínska (2.26)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorínska ulica => Cintorínska
Hlavná ulica => Hlavná
Hviezdna ulica => Hviezdna
Jazerná ulica => Jazerná
Leknová ulica => Leknová
Lipová ulica => Lipová
Mesačná ulica => Mesačná
Okružná ulica => Okružná
Slnečná ulica => Slnečná
Topoľová ulica => Topoľová
Trstinová ulica => Trstinová
Ulica Antona Milatu => Antona Milatu
Ulica Benjamína Záhradníka => Benjamína záhradníka
Ulica Ignáca Juračku => Ignáca Juračku
Ulica Karola Salixa => Karola Salixa
Ulica Márie Kišoňovej-Hubovej => Márie Kišoňovej-Hubovej
Veterná ulica => Veterná
Zohorská ulica => Zohorská
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n410188032 n410188033 n505800430 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n354837511 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Benjamína záhradníka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Benjamína Záhradníka
Štvrtecká

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Benjamína Záhradníka (osm), Benjamína záhradníka (minv) w58721293
Benjamína Záhradníka (osm), Benjamína záhradníka (minv) w551589020
Benjamína Záhradníka (osm), Benjamína záhradníka (minv) w58721428
Benjamína Záhradníka (osm), Benjamína záhradníka (minv) w58721718
Benjamína Záhradníka (osm), Benjamína záhradníka (minv) w58721635
Benjamína Záhradníka (osm), Benjamína záhradníka (minv) w58721594

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora